onderhoudsgeld kindonderhoudsbijdrage kind

Objectiveer de kosten van uw kind en bereken de onderhoudsbijdrage per ouder via de Pareto Simulator.

Bereken hier

Onderhoudsgeld alimentatieOnderhoudsgeld alimentatie

Bereken de fiscale
consequenties
van het
betaalde onderhoudsgeld

Meer info

onderhoudsgeld berekenenalimentatie berekenen

Hoeveel kost een kind?
Hoeveel is ieders bijdrage?
Bereken het hier online

Bereken hier

Objectiveer en bereken het onderhoudsgeld voor uw kind

Over het al dan niet betalen van een onderhoudsbijdrage, het bedrag en de duurtijd kan u zelf afspraken maken. Het samen of individueel objectiveren van de behoeften en de kosten biedt een houvast voor zowel de ontvanger, de betaler en de dienstverlener die uw scheiding begeleidt.

Onderhoudsgeld, onderhoudsbijdrage, onderhoudsuitkering, alimentatie.

De begrippen onderhoudsgeld, onderhoudsbijdrage, onderhoudsuitkering, alimentatie dekken eigenlijk dezelfde lading. Het komt erop neer dat m.b.t. de kinderen de ouders bijdragen in het onderhoud van de kinderen en m.b.t. de ex-partner één partner mogelijks bijdraagt in het onderhoud van de andere partner. Lees meer over onderhoudsgeld kinderen en onderhoudsgeld ex-partner.

Belangrijk: Wanneer u er samen niet uitkomt, laat u dan bijstaan door een bemiddelaar. Ouders die een bemiddelaar inschakelen hebben een zeer grote slaagkans op een evenwichtige overeenkomst.

BEREKEN DE ONDERHOUDSBIJDRAGE VOOR UW KIND

BEREKEN HIER

Online fiscaal optimaliseren en de kosten objectiveren

Problemen met onderhoudsgeld?

Wanneer het onderhoudsgeld voor u of uw kind niet meer / geregeld laattijdig betaald wordt of de (index)aanpassing van het onderhoudsgeld is niet bespreekbaar, dan kan u best een bemiddelaar of een advocaat gespecialiseerd in familierecht contacteren.

 

advies vragen

Onderhoudsbijdrage kind

Met de Pareto Simulator kan u zelf online uw eigen simulatie maken. Door de gebruikte methode en formules geeft de Pareto Simulator u een beeld van wat een billijke onderhoudsbijdrage zou kunnen zijn. Ontwikkeld in samenwerking met de Gezinsbond.

Wat mag u verwachten:

 • Onbeperkt aantal simulaties gedurende 30 dagen
 • Kosten kinderen i.f.v. leeftijd, inkomsten, ...
 • Onderhoudsbijdrage per ouder i.f.v. inkomsten en verblijf
 • Optie kindrekening en fiscaal co-ouderschap
 • Fiscale consequenties van uw keuze
 • Detail berekening in PDF als bijlage van uw scheidings- of ouderschapsovereenkomst; deze documenten kunt u zelf online opmaken via of laten opmaken door uw bemiddelaar

Onderhoudsbijdrage simuleren

Onze andere diensten

Wij helpen u uit de rechtbank weg te blijven

Een scheiding is een ingrijpend gebeuren. Indien u kinderen heeft zijn de gevolgen blijvend. Ex-partner kan je worden, ouders blijf je voor altijd. Naar de toekomst kijken en een vechtscheiding vermijden is dan ook cruciaal. Ons regionaal team van erkende bemiddelaars en ScheidingsConsulenten begeleidt u door de moeilijke periode die een scheiding met zich meebrengt. Jullie gaan scheiden. Wij helpen u tegen een vaste prijs via ons 5-stappenplan met alle regelingen. Is de beslissing tot scheiden nog niet genomen, lees dan hier verder.

Wij bieden u de mogelijkheid uw echtscheidingsovereenkomst (EOT-overeenkomst) gratis online voor te bereiden en, indien u wenst, tegen een vergoeding op te laten maken voor de rechtbank. Degelijk én voordelig.

GRATIS voorbereiding (website Pareto Group).

U gaat uit elkaar na een periode van wettelijk of feitelijk samenwonen. Wettelijk gezien heeft u geen verplichting uw afspraken op papier te zetten. Indien u kinderen heeft raden wij u wel aan tenminste de ouderschapsovereenkomst op te maken en, zeker indien de kinderen nog jong zijn, deze ook te laten bekrachtigen door de rechtbank. Deze afspraken worden dan afdwingbaar.

GRATIS voorbereiding (website Pareto Group).

Wettelijk gezien heeft u geen verplichting uw afspraken op papier te zetten. We raden dit echter wel aan. Tevens adviseren wij, zeker indien de kinderen nog jong zijn, deze afspraken ook te laten bekrachtigen door de Jeugdrechtbank. Deze afspraken worden dan afdwingbaar.

Een scheiding heeft een grote impact op kinderen en ouders. Zowel tijdens de scheiding maar zeker ook daarna. De ouderschapsovereenkomst is dan ook de belangrijkste overeenkomst voor u als ouder en uw kinderen.

GRATIS voorbereiding (website Pareto Group).

In de jaren die volgen op uw scheiding zal uw persoonlijke situatie en die van uw kinderen meermaals wijzigen. Wanneer tijdelijke veranderingen uiteindelijk permanent van aard worden dan is het aangewezen om deze veranderingen ook formeel vast te leggen. Denk maar aan een nieuwe verblijfsregeling of een grote aanpassing aan de kostenregeling. Wettelijk gezien heeft u geen verplichting uw afspraken op papier te zetten. We raden dit echter wel aan. Tevens adviseren wij, zeker indien de kinderen nog jong zijn, deze afspraken ook te laten bekrachtigen door de Jeugdrechtbank. Deze afspraken worden dan afdwingbaar.

GRATIS voorbereiding (website Pareto Group).

Heel wat mensen starten een scheiding zonder dat ze vooraf samen ernstig met elkaar over hun relatie gepraat hebben. Wanneer praten over jullie relatie nog een optie is dan kan u het traject 'Relatie in Beeld' overwegen.

Meer info - www.relatieconsulenten.be

Het is voor een rechtzoekende burger niet eenvoudig om in het kluwen van ingewikkelde en technische wetteksten de weg te vinden. Via de website www.familierecht.vlaanderen geven wij u op een transparante en gestructureerde wijze waardevolle informatie over familierecht en over de experten die u kunnen verder helpen.

Meer info - www.familierecht.vlaanderen

Onderhoudsuitkering ex-partner

Om een evenwichtige regeling tot stand te laten komen is het van belang om de economische bijdrage van beide partners in het partnerschap te objectiveren. Het gaat dan niet enkel over het inkomen waarmee elk van hen heeft bijgedragen aan de gemeenschap maar ook over elementen zoals tijd, beschikbaarheid, bijdrage in natura, keuzes m.b.t. de carrière enz. De onderstaande uitspraken zijn heel herkenbaar in de context van een scheiding.

 • Ik heb alles opgegeven voor mijn relatie. Nu betaal ik de prijs voor een leven in de schaduw.
 • Ik heb part-time gewerkt om voor de kinderen te kunnen zorgen. Nu draag ik de gevolgen!
 • Ga ik wel rondkomen? Ik ben te oud om nog aan werk te geraken.
 • Ik heb geen idee wat het leven kost. Jij deed alle betalingen.
 • Jij en je nieuwe partner gaan in een villa wonen. Ik blijf achter in een huurwoning!
 • Jij kunt toch ook (meer) gaan werken ...

Lees meer over de onderhoudsuitkering voor de ex-partner.

Veelgestelde vragen

De onderhoudsbijdrage wordt van rechtswege aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Wij stellen u gratis een handige indexatie tool ter beschikking. Klik hier.

Als u al enige tijd onderhoudsbijdragen betaalt of ontvangt dan is het nuttig om regelmatig een nieuwe simulatie te maken. Herbereken zelf de kosten van uw kind en evalueer of  en de onderhoudsbijdrage per ouder aan herziening toe is. Onze beproefde online rekenmodule, ontwikkeld in samenwerking met de Gezinsbond, wordt zowel door particulieren als advocaten, bemiddelaars en notarissen gebruikt. Bereken hier

Onderhoudsbijdragen voor het kind zijn voor 80% aftrekbaar in de aangifte van de personenbelasting van de betalende ouder en dit onder volgende voorwaarden:

 • de uitkeringen moeten worden betaald in het kader van een onderhoudsverplichting
 • de ontvanger mag geen deel uitmaken van het gezin van de betaler
 • de uitkeringen moeten regelmatig worden betaald
 • de betaling van de uitkeringen moet bewezen zijn

De onderhoudsbijdrage die ouders voor hun kind betalen blijft verschuldigd totdat het kind zelf in zijn onderhoud kan voorzien dmv een eigen inkomen. Met een inkomen wordt bedoeld een loon of een wedde of inkomsten uit een zelfstandige activiteit maar ook een vervangingsinkomen zoals een werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, of andere volwaardige sociale uitkering.

Let wel, igv een werkloosheidsuitkering vervalt de onderhoudsplicht pas na de wachttijd.

De onderhoudsplicht eindigt dus niet bij de meerderjarigheid van het kind. Het hebben van een eigen inkomen van het kind is een bijkomende voorwaarde. Wanneer het kind meerderjarig wordt kan het desgewenst zelf het onderhoudsgeld en het kindergeld ontvangen.

Dat kan op verschillende manieren en door diverse personen gebeuren afhankelijk van uw keuze of de situatie waarin u zich bevindt.

 • U maakt de berekening en de afspraken zelf – ga naar de Pareto Simulator
 • Via tussenkomst van een bemiddelaar die jullie helpt
 • Via tussenkomst van een notaris die jullie helpt
 • Via de vrederechter (indien er een conflict is over de bedragen)
 • Via de jeugdrechter (indien er een conflict is waarbij ook het ouderlijk gezag en de verblijfsregeling ter discussie staan)

Beide ex-partners samen of een rechter kunnen het bedrag van de onderhoudsuitkering vastleggen. Wanneer een rechter het bedrag vaststelt houdt hij rekening met de 'staat van behoefte' van de echtgenoot die een onderhoudsuitkering vraagt. Er wordt echter geen éénvormige objectiverings- of rekenmethode gehanteerd door de verschillende rechtbanken.

Elementen om rekening mee te houden Wanneer een rechtbank het verzoek tot een onderhoudsuitkering evalueert zal zij rekening houden met de onderstaande elementen.

Bij toekenning legt de rechtbank het bedrag vast op basis van de staat van behoefte van de uitkeringsgerechtigde.

 • Hiervoor wordt rekening gehouden met de inkomsten en de mogelijkheden evenals met de aanzienlijke terugval van de economische situatie van de uitkeringsgerechtigde.
 • De waardering van de terugval gebeurt op basis van de duur van het huwelijk, de leeftijd van de partijen, de organisatie van hun noden tijdens het huwelijk en het ten laste nemen van de kinderen voor en na.
 • Bij toekenning kan de rechter maximaal een duurtijd van betaling opleggen die gelijk is aan de duurtijd van het huwelijk. Uitzonderlijk kan er een verlenging worden gevraagd.
 • De rechter kan ook beslissen dat het bedrag van de alimentatie na verloop van tijd geleidelijk zal dalen.
 • ‘Gemanipuleerde’ staat van behoefte kan aanleiding geven tot het niet (of sterk verminderd) toekennen van een onderhoudsuitkering.
 • Uitkeringen zijn onderhevig aan de consumptie index.
 • De rechtbank kan op een later tijdstip nog aanpassingen toestaan in gevolge veranderende omstandigheden. Dit geldt niet wanneer partners dit uitdrukkelijk uitsluiten in bv. een EOT akkoord.
 • De regeling kan ook onder de vorm van een kapitaal worden geregeld.
 • Bij overlijden van de uitkeringsplichtige stopt de betaling. De uitkeringsgerechtigde mag een onderhoudsuitkering vorderen t.a.v. de nalatenschap.
 • Bij een nieuw huwelijk of wettelijke samenwoning of bij feitelijke samenwoning (als waren zij gehuwd) van de uitkeringsgerechtigde stopt de verplichting tot betaling, tenzij anders overeengekomen.
 • De rechtbank kan maximaal een onderhoudsuitkering gelijk aan 1/3 van het inkomen van de uitkeringsplichtige toekennen.
Wanneer ex-partners samen de behoeftigheid van één van hen evalueren dan zijn zij vrij om met al dan niet met één of meer van de bovenstaande elementen rekening te houden.

 • Beide ex-partners streven er samen naar om na de scheiding hun levensstandaard van tijdens hun samenleving zo dicht mogelijk te kunnen blijven benaderen.
 • Ex-partners kunnen vrij met elkaar afspreken of er een onderhoudsuitkering van de ene aan de andere partner betaald zal worden na het beëindigen van de relatie.
 • Wanneer zij kiezen voor een onderhoudsuitkering tussen hen mogen zij zelf het bedrag, de duurtijd en de modaliteiten bepalen.
 • De ex-partner die in staat van behoeftigheid verkeert kan volgens de wet een onderhoudsuitkering vorderen.
 • Wanneer een rechtbank gevraagd wordt te beslissen dan worden de bepalingen uit artikel 301 B.W. gevolgd.