Onderhoudsbijdrage kind herberekenen (na scheiding)

Onderhoudsbijdrage kind herberekenen na de scheiding

Herbereken regelmatig de onderhoudsgeldbijdrage van iedere ouder.

 

Onderhoudsgeld kinderen regelmatig herberekenen

Het is aangewezen dat u regelmatig de bedragen voor de onderhoudsbijdragen voor uw kind herbekijkt/herberekent. De meest voorkomende redenen zijn: 

 • bij het bereiken van de scharnierleeftijden van het kind, zijnde 6, 12 en 18 jaar.
 • bij een significante verandering in de verblijfsregeling.
 • bij een tijdelijke of permanente verhoging van de kosten van het kind

Wanneer u dit reeds lange tijd niet meer heeft gedaan kan u via de Pareto Simulator vrijblijvend een simulatie maken en deze samen met de andere ouder bespreekbaar maken.

Wie bepaalt de hoogte van de onderhoudsbijdrage? Dat kan op verschillende manieren en door diverse personen gebeuren afhankelijk van uw keuze of de situatie waarin u zich bevindt.

 • U maakt de berekening en de afspraken zelf 
 • Via tussenkomst van een bemiddelaar die jullie helpt
 • Via tussenkomst van een notaris die jullie helpt
 • Via een advocaat indien er een conflict is over de bedragen
 • Bereken zelf de kosten van uw kind en de onderhoudsbijdrage van de ouder(s)

Het regelmatig aanpassen van de onderhoudsbijdrage zal in de meeste gevallen een hoger fiscaal voordeel opleveren. In de vernieuwde Pareto Simulator krijgt u een vergelijkende indicatie van de fiscale voordelen bij beide ouders. 

Is uw ex-partner niet akkoord dan kan u steeds overwegen om een bemiddelaar of een advocaat in te schakelen. Een afspraak maken kan hier - advocaat contacteren of bemiddelaar contacteren.

Onderhoudsgeld kind bij scheiding

De begrippen onderhoudsgeld, onderhoudsbijdrage, onderhoudsuitkering en alimentatie betekenen veelal hetzelfde. Al deze omschrijvingen duiden op het betalen van bijdragen in het onderhoud van een kind door de ouders of op het betalen van een bijdrage in het onderhoud van de behoeftige ex-partner.

Via de Pareto Simulator, ontwikkeld in samenwerking met de Gezinsbond, dagdagelijks door particulieren, advocaten, bemiddelaars en notarissen gebruikt, kunt u zelf een simulatie maken van de kosten van uw kind alsook de bijdrage te betalen door elke ouder.

Wat mag u verwachten:

 • Simulatie kosten kinderen op basis van leeftijd, inkomsten, ...
 • De onderhoudsbijdrage van elke ouder i.f.v. kosten kinderen, de inkomsten van de ouders en de verblijfsregeling
 • U kiest hoe de bijdrage verrekend wordt:
  • via een onderhoudsbijdrage
  • een combinatie onderhoudsbijdrage / kindrekening
  • werken we met fiscaal co-ouderschap?
 • Fiscale consequenties van uw keuze
 • Het resultaat van bovenstaande in een overzichtelijke PDF - voorbeeld
 • Een onbeperkt aantal simulaties / berekeningen gedurende 30 dagen

Wanneer wordt de Pareto Simulator gebruikt:

 • Als bijlage van een scheidings- en of ouderschapsovereenkomst
 • Bij een periodieke herberekening van de kosten / bijdrage 
 • Bij wijzigende omstandigheden zoals de wijziging van een verblijfsregeling, langdurige ziekte van een ouder, verhuis naar het buitenland, ...
 • Wenst u enkel een indexaanpassing te berekenen? Klik hier

Simuleer de kosten en bereken de bijdrage per ouder online (betalend - website Pareto Group)

De wetgever stelt dat iedere ouder naar evenredigheid van zijn/haar middelen voor de kinderen dient te zorgen. De gewone en de buitengewone kosten die uit die zorg voortvloeien dienen voor elke ouder in verhouding tot het respectieve aandeel in de samengevoegde middelen van de ouders te staan. Een extract van een aantal van de betreffende wetsartikelen kan u hieronder vinden.

 

Artikel 203.

§ 1. De ouders dienen naar evenredigheid van hun middelen te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en de ontplooiing van hun kinderen. Indien de opleiding niet voltooid is, loopt de verplichting door na de meerderjarigheid van het kind.

§ 2. Met middelen wordt onder andere bedoeld alle beroepsinkomsten, roerende en onroerende inkomsten van de ouders, alsook alle voordelen en andere middelen die hun levensstandaard en deze van de kinderen waarborgen.

§ 3. De langstlevende echtgenoot is gehouden tot de verplichting gesteld in paragraaf 1 ten aanzien van de kinderen van de vooroverleden echtgenoot van wie hij niet de vader of de moeder is, binnen de grenzen van hetgeen hij heeft verkregen uit de nalatenschap van de vooroverledene en van de voordelen die deze hem mocht hebben verleend bij huwelijkscontract, door schenking of bij testament.

 

Artikel 203bis.

§ 1. Elke ouder draagt bij in de kosten die voortvloeien uit de bij artikel 203, § 1, bepaalde verplichting, in verhouding tot zijn respectieve aandeel in de samengevoegde middelen.

§ 2. Onverminderd de rechten van het kind, kan elk van de ouders van de andere ouder diens bijdrage vorderen in de kosten voortvloeiende uit artikel 203, § 1.

§ 3. De kosten omvatten de gewone kosten en de buitengewone kosten.

De gewone kosten zijn alle gebruikelijke kosten met betrekking tot het dagelijkse onderhoud van het kind.

Onder buitengewone kosten wordt verstaan de uitzonderlijke, noodzakelijke of onvoorzienbare uitgaven die voortvloeien uit toevallige of ongewone gebeurtenissen en die het gebruikelijke budget voor het dagelijkse onderhoud van het kind dat desgevallend als basis diende voor de vaststelling van het onderhoudsgeldn, overschrijden.

§ 4. Op vraag van één van de ouders kan de rechter de partijen verplichten een rekening te openen bij een door de Commissie voor het Bank, Financie- en Assurantiewezen op grond van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen vergunde instelling, die bestemd wordt tot de betaling van de bijdragen vastgesteld op grond van artikel 203, § 1.

In dat geval bepaalt de rechter minstens:

1° de bijdrage van elk der ouders in de kosten bedoeld in artikel 203, § 1, alsook de sociale voordelen die aan het kind toekomen die op deze rekening gestort dienen te worden;

2° het maandelijks tijdstip waarop deze bijdragen en sociale voordelen gestort dienen te worden;

3° de wijze waarop over de op deze rekening gestorte sommen kan worden beschikt;

4° de kosten die betaald worden met deze gelden;

5° de organisatie van het toezicht op de uitgaven;

6° de manier waarop tekorten aangevuld zullen worden;

7° de bestemming van de overschotten die op deze rekening gestort worden.

Stortingen van bijdragen gedaan ter uitvoering van dit artikel, worden beschouwd als betalingen van onderhoudsgelden in het kader van de in artikel 203, §1, gedefinieerde onderhoudsverplichting.

 

Artikel 203quater.

§ 1. De krachtens artikel 203, § 1, bepaalhet onderhoudsgeld, vastgesteld

hetzij bij vonnis overeenkomstig artikel 1321 van het Gerechtelijk Wetboek, hetzij bij overeenkomst, wordt van rechtswege aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Deze basisbijdrage is gebonden aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van

de maand die voorafgaat aan de maand waarin het vonnis dat de bijdrage van elk van de ouders bepaalt, wordt uitgesproken, tenzij de rechter er anders over beslist. Om de twaalf maanden wordt het bedrag van de bijdrage van rechtswege aangepast in verhouding tot de verhoging of de verlaging van het indexcijfer van de consumptieprijzen van de overeenstemmende maand.

Deze aanpassing wordt op de bijdrage toegepast vanaf de vervaldag die volgt op

de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het in aanmerking te nemen nieuwe indexcijfer. De rechter kan nochtans een andere formule toepassen voor de aanpassing van het onderhoudsgeld. De partijen kunnen eveneens bij overeenkomst afwijken van deze aanpassingsformule.

§ 2. In het belang van het kind, kan de rechter op vraag van één van de partijen

beslissen dat het onderhoudsgeld van rechtswege verhoogd wordt in de door hem bepaalde omstandigheden.

Kijk uw meest recente rekeninguittreksels na of neem contact met uw kinderbijslagfonds. 

 

Als u al een overeenkomst of een vonnis heeft, dan staat het daar in vermeld. Bent u nog bezig met het maken van de afspraken, kijk dan na op welke datum degene die onderhoudsgeld gaat betalen het maandelijks salaris ontvangt. Bij voorkeur laten jullie een paar dagen tussen de ontvangst van het salaris en de dag van de storting van het onderhoudsgeld.

Wanneer het kind meerderjarig is dan kan u afspreken het onderhoudsgeld rechtstreeks aan het kind te storten.

Wanneer jullie kind minderjarig is dan beheren de ouders de kosten samen. Het onderhoudsgeld zal dan aan de ouder die de uitgaven doet betaald worden. Alternatief kan u kiezen voor een kindrekening. De kindrekening is een bankrekening geopend op naam van beide ouders exclusief bedoeld om de niet-verblijfsgebonden kosten voor het kind van te betalen. Het onderhoudsgeld samen met de bijdrage in onderhoud van de andere ouder kunnen er dan maandelijks op gestort worden. Het is gebruikelijk dat ook de voordelen begrepen in het 'Groeipakket' (voormalige kinderbijslag/kindergeld) en alle andere bijdragen betaald door de staat ten behoeve van het kind op de kindrekening gestort worden.

Onderhoudsgeld mag altijd betaald worden, zelfs wanneer u nog samenwoont maar bv. geen gezamenlijke uitgaven meer doet. Let wel, de betaalhet onderhoudsgeld zal pas fiscaal aftrekbaar wanneer het kind waar u voor betaalt niet langer bij ten laste staat.

Dat kan op verschillende manieren en door diverse personen gebeuren afhankelijk van uw keuze of de situatie waarin u zich bevindt.

 • U maakt de berekening en de afspraken zelf – ga naar de Pareto Simulator
 • Via tussenkomst van een bemiddelaar die jullie helpt
 • Via tussenkomst van een notaris die jullie helpt
 • Via de vrederechter (indien er een conflict is over de bedragen)
 • Via de jeugdrechter (indien er een conflict is waarbij ook het ouderlijk gezag en de verblijfsregeling ter discussie staan)

De wet mbt. de ‘objectieve berekening onderhoudsgeld’ bepaalt 8 criteria waarmee de rechter rekening moet houden. Het gaat om volgende criteria:

 • inkomsten van de ouders
 • gewone kosten van het kind
 • buitengewone kosten van het kind
 • verblijfsregeling van het kind en de bijdrage in natura van elk van de ouders
 • hoogte van het kinderbijslag en van andere sociale en fiscale voordelen
 • inkomsten die elk van de ouders ontvangt uit het genot van de goederen van het kind
 • het aandeel van elk van de ouders in de tenlasteneming van de kosten
 • bijzondere omstandigheden

De rechter moet bovendien in zijn vonnis verduidelijken op welke manier hij deze 8 elementen in acht heeft genomen. Daarnaast moet de rechter in het vonnis ook steeds de gegevens van de Dienst Alimentatie VOrderingen (DAVO) vermelden. Deze dienst werd opgericht in 2003 en heeft tot doel voorschotten toe te kennen op en invorderingen te doen van onderhoudsgelden.

Dat kan en in het jargon heet dit een ‘nulbeding’. Scheidingsovereenkomsten met een zogezegd ‘nulbeding’ worden door de rechtbank echter zelden aanvaard. Je bent wettelijk altijd verplicht bij te dragen in het onderhoud. Iedere ouder is verplicht volgens zijn/haar mogelijkheden bij te dragen in het onderhoud van de kinderen, in natura of in centen. De wijze waarop je dit doet, is niet door de wet bepaald. Ouder kunnen vrij kiezen voor een methode die voor hen het meest werkbaar is. 

Weet dat de Wet voorziet dat het onderhoudsgeldbijdrage steeds herzienbaar is in het belang van de kinderen. Zelfs wanneer u kiest voor een ‘nulbeding’ is dit nooit definitief. Het kan altijd herzien worden.

Het onderhoudsgeld die ouders voor hun kind betalen blijft verschuldigd totdat het kind zelf in zijn onderhoud kan voorzien dmv een eigen inkomen. Met een inkomen wordt bedoeld een loon of een wedde of inkomsten uit een zelfstandige activiteit maar ook een vervangingsinkomen zoals een werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, of andere volwaardige sociale uitkering.

Let wel, igv een werkloosheidsuitkering vervalt de onderhoudsplicht pas na de wachttijd.

De onderhoudsplicht eindigt dus niet bij de meerderjarigheid van het kind. Het hebben van een eigen inkomen van het kind is een bijkomende voorwaarde. Wanneer het kind meerderjarig wordt kan het desgewenst zelf het onderhoudsgeld en het kindergeld ontvangen.

Het onderhoudsgeld wordt van rechtswege aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. U kan als ouders afwijken van de aanpassingsformule bij onderlingen overeenkomst. Wij adviseren om de indexatie toe te passen aangezien in de meeste gevallen de lonen van de ouders en de kosten van de kinderen onderhevig zijn aan de indexschommelingen. Wij stellen u een handige indexatie tool ter beschikking. Klik hier.

Het is aangewezen dat u vooraf afspreekt welke veranderende factoren aanleiding kunnen geven tot een aanpassing van het onderhoudsgeld. De meest voorkomende redenen zijn:

 • bij het bereiken van de scharnierleeftijden van het kind, zijnde 6, 12 en 18 jaar.
 • bij een significante verandering in de verblijfsregeling.
 • bij een tijdelijk of permanent aanzienlijk verlies of stijging van het inkomen van een van de ouders.

Wanneer u dit niet heeft gedaan kan u via de Pareto Simulator een berekening maken en deze voorleggen aan uw ex-partner.

Is uw ex-partner niet akkoord dan kan u voorstellen om een bemiddelaar in te schakelen.
Een afspraak maken kan hier.

De onderhoudsplicht blijft bestaan. Bij studenten die na de normale middelbare school verder studeren kunnen wij adviseren dat u samen afspreekt dat de voorwaarde voor het niet wijzigen van het onderhoudsgeld afhankelijk is van het feit dat wanneer het kind studeert het ook blijk geeft van voldoende ijver en bekwaamheid. De definitie van het begrip ‘ijver en bekwaamheid’ kan dan jaarlijks door beide ouders vastgelegd na het einde van het schooljaar.

Deze afspraak is weliswaar niet afdwingbaar en wanneer er geen akkoord is tussen de ouders dan dient u de tussenkomst van de rechtbank te vragen. Er bestaat rechtspraak die stelt dat het niet langer onder de normale opleiding valt wanneer wanneer het kind een zelfde jaar tot driemaal toe overdoet in een hogere studierichting.

De onderhoudsplicht blijft bestaan, tenzij het kind zelf een inkomen of vervangingsinkomen zou genieten dat het in staat stelt om zichzelf te onderhouden.

Onze dienstverlening richt zich tot mensen die samen tot een overeenkomst willen komen. De meest gehoorde reden is dat ze dit als ouders doen voor de kinderen. Ook wensen ze een lange procedure voor de rechtbank te voorkomen zodanig dat ze hun eigen leven snel weer kunnen oppakken. Lees meer over onze aanpak

Goede afspraken m.b.t. de kinderen
De ouderschapsovereenkomst die door De ScheidingsConsulenten wordt opgesteld is uitgebreider dan de meeste overeenkomsten die u elders vindt. Buiten een duidelijke verblijfsregeling werken we een zeer uitgebreide kostenregeling uit zodanig dat interpretaties tot een minimum beperkt worden. Ook worden er clausules toegevoegd m.b.t. communicatie, omgang met bvb grootouders of een nieuwe partner, een eventuele verhuis, huiswerk, wat bij ziekte, … . Dit zijn optionele en dus niet verplichte clausules maar ze geven jullie wel een houvast. Discussies achteraf proberen we dan ook te vermijden.

Om de kostenregeling goed te onderbouwen hebben we in samenwerking met de Gezinsbond een onderhoudsgeld simulator ontwikkeld die de kosten van de kinderen en het mogelijke te betalen onderhoudsgeld objectiveert. Ook de fiscale consequenties worden berekend.

De voordelen van onze aanpak:

 • U heeft één contactpersoon die u begeleidt, informeert, adviseert en bemiddelt waar nodig
 • Jullie worden aangemoedigd samen naar een oplossing te zoeken rekening houdend met mekaars bekommernissen
 • Samen gemaakte afspraken houden langer stand en zijn later makkelijker opnieuw bespreekbaar indien nodig
 • Veel aandacht voor de kinderen; zeer uitgebreide verplichte én optionele clausules   
 • Relatief korte doorlooptijd in vergelijking met 'procedure'-scheidingen
 • Onze rekenmodellen objectiveren
  - de kosten en de mogelijke onderhoudsbijdrage voor de kinderen
  - het bedrag dat ieder van jullie toekomt na vereffening en verdeling van de woning (bij verkoop en inkoop)
 • Een vaste prijs i.f.v. uw situatie voor het ganse traject, geen verborgen kosten, geen rekeningen achteraf
 • Een zeer grote slaagkans op een evenwichtige overeenkomst via bemiddeling
 • Een goedkoper, sneller en aangenamer traject dan een gerechtelijke procedure
 • Rechtbanken adviseren bemiddeling bij scheiding

De volgende stap:

Onderhoudsgeld en fiscaliteit

We sommen de belangrijkste hieronder op:

 • Ouders met een kind ten laste genieten een fiscaal voordeel. Het basisbedrag van de belastingvrije som wordt verhoogd.
 • Ouders die kiezen voor een gelijkmatige verdeling van het verblijf van het kind kunnen opteren voor fiscaal co-ouderschap.
 • Een ouder die onderhoudsgeld betaalt kan onder bepaalde voorwaarden aftrek van de betaalde sommen genieten.
 • Onderhoudsgeld is niet belastbaar in hoofde van het kind voor zover het onder een bepaald plafond blijft.
 • Ouders met tieners die betaald (vakantie)werk uitoefenen krijgen mogelijk met een fiscale impact af te rekenen.
 • Kinderopvang is enkel aftrekbaar door de ouder die het kind ten laste heeft, behalve wanneer de ouders voor fiscaal co-ouderschap kiezen, dan mag elke ouder de kosten in mindering brengen.
 • De ouder die het kind niet langer fiscaal ten laste heeft krijgt een lager netto maandloon door het wegvallen van de korting op de bedrijfsvoorheffing.
Een alleenstaande ouder met een kind ten laste heeft onder bepaalde voorwaarden recht op verhoogde kinderbijslag.

Onderhoudsgelden voor het kind zijn voor 80% aftrekbaar in de aangifte van de personenbelasting van de betalende ouder en dit onder volgende voorwaarden:

 • de uitkeringen moeten worden betaald in het kader van een onderhoudsverplichting
 • de ontvanger mag geen deel uitmaken van het gezin van de betaler
 • de uitkeringen moeten regelmatig worden betaald
 • de betaling van de uitkeringen moet bewezen zijn

Ontvangen onderhoudsuitkeringen door het kind dienen te worden aangegeven in de personenbelasting van de ontvanger. Het is belangrijk dat u weet dat het kind de eindontvanger is, zelfs al komen de stortingen op rekening van de ouder bij wie het kind ten laste is.

Regelmatig ontvangen onderhoudsuitkeringen: Periodiek betaalde onderhoudsuitkeringen van een ouder aan het kind zijn voor 80% belastbaar in hoofde van de ontvanger (het kind).

In principe zou ieder kind dat een inkomen zoals bv. onderhoudsgeld ontvangt een belastingaangifte dienen te doen. In de praktijk gebeurt dit echter zelden en zal de fiscus dit ook stilzwijgend toelaten mits de ontvangen bijdragen op jaarbasis onder de grens van de maximale vrijstelling blijven.

Kinderen fiscaal ten laste hebben betekent dat u een fiscaal voordeel geniet.

In geval van bilocatie (de kinderen verblijven evenredig bij beide ouders) bestaat de mogelijkheid het voordeel te laten splitsen. Dit kan mits het aanduiden van deze optie op de belastingsbrief.

Opgepast.

 • Het splitsen van het fiscaal voordeel kinderen ten laste heeft als gevolg dat onderhoudsgeld betaald voor de kinderen niet meer aftrekbaar is van de belastingen. Onderhoudsgeld is enkel aftrekbaar door de ouder die de kinderen NIET fiscaal ten laste heeft.
 • Daarentegen kan igv splitisng van het fiscaal voordeel kinderen ten laste, de kinderopvang wel door beide ouders fiscaal afgetrokken worden. Kinderopvang kan enkel afgetrokken worden igv de ouder het kind ook fiscaal ten laste heeft.
 • Ingewikkeld ? Ja en neen. Wij helpen u de juiste keuzes te maken.

Ik ben gescheiden van mijn echtgenoot of partner. Wie krijgt het belastingvoordeel voor kinderen ten laste?

Indien u uw kinderen ten laste heeft, heeft u recht op een belastingvoordeel in de vorm van een verhoging van de belastingvrije som. In principe kan dat voordeel enkel worden toegekend aan de ouder bij wie de kinderen hun fiscale woonplaats hebben.

Onder bepaalde voorwaarden kan het belastingvoordeel voor kinderen ten laste echter worden verdeeld onder de ouders. De volgende 4 voorwaarden moeten samen vervuld zijn:

 • u en de andere ouder maken geen deel uit van hetzelfde gezin
 • u en de andere ouder oefenen samen het ouderlijk gezag uit over uw gemeenschappelijke kinderen
 • de huisvesting van deze kinderen is gelijkmatig verdeeld over u en de andere ouder op grond van
  1. een - uiterlijk op 1 januari van het aanslagjaar uitgesproken - rechterlijke beslissing waarin uitdrukkelijk vermeld is dat de huisvesting van de kinderen gelijkmatig verdeeld is over beide ouders en dat er een gezamenlijke uitoefening is van het ouderlijk gezag.
  2. een overeenkomst (onder vorm van een onderhandse overeenkomst of verleden voor een notaris) die ofwel geregistreerd wordt bij een bevoegd registratiekantoor ofwel gehomologeerd wordt door een rechterlijke beslissing. Dat moet uiterlijk gebeurd zijn op 1 januari van het aanslagjaar. In deze overeenkomst staat uitdrukkelijk vermeld dat
   1. de huisvesting van de kinderen gelijkmatig verdeeld is over beide ouders en
   2. zij bereid zijn om de toeslagen op de belastingvrije som voor de betrokken kinderen te verdelen
 • noch u, noch de andere ouder trekken voor uw gemeenschappelijke kinderen onderhoudsuitkeringen af

Voor bijkomende informatie - zie de federale overheidsdienst financiën

Dat kan. Dan kiest u namelijk voor fiscaal co-ouderschap. Dit betekent dat het fiscaal voordeel 'kinderen ten laste' gesplitst wordt door de fiscus. De ene ouder zal dit op zijn / haar maandelijks loonbriefje terugvinden, de andere ouder vindt dit terug op de jaarlijkse belastingafrekening. Fiscaal co-ouderschap is enkel interessant indien er geen onderhoudsgeld betaald wordt omdat
onderhoudsgeld dan door geen van beide ouders aftrekbaar is.

Let op: wanneer de ouders kiezen voor “fiscaal co-ouderschap” en dit zo aangeven op de belastingbrief dan zijn eventueel betaalde onderhoudsgelden niet aftrekbaar.

De fiscale wetgeving zegt: “Onderhoudsuitkeringen betaald voor de kinderen over welke de ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen, en waarvoor een aanvraag werd ingediend teneinde de belastingvrije som waarop die kinderen recht geven onder elkaar te verdelen, zijn niet aftrekbaar (art. 104, 1 ° en 2°, art. 132bis WIB 92)”

Om als 'kind fiscaal ten laste' te blijven mogen de nettobestaansmiddelen van het kind niet meer dan een bepaald maximum bedragen. Met bestaansmiddelen van het kind ten laste wordt bedoeld: al zijn of haar inkomsten. Ook onderhoudsuitkeringen en bezoldigingen van studenten behoren tot de bestaansmiddelen. Voor deze categorieën bestaan er wel vrijstellingen tot een bepaald bedrag. 

Bent u professioneel dienstverlener?
Bekijk ons aanbod voor professionelen hier

Hulp nodig?

U gaat scheiden of bent gescheiden en wenst samen hulp bij de berekening van een correcte bijdrage per ouder en de opstelling / aanpassing van een scheidings- of ouderschapsovereenkomst.
Contacteer dan een bemiddelaar

Komt u er samen niet uit of wordt de alimentatie

 • niet meer of geregeld laattijdig betaald, 
 • niet geïndexeerd,
 • niet aangepast aan gewijzigde omstandigheden?

 

Indexatie onderhoudsgeld

Het onderhoudsgeld wordt van rechtswege aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Wij stellen u gratis een handige indexatie tool ter beschikking.

indexatie berekenen.

Blijft mijn kind nog ten laste?

Om als 'kind fiscaal ten laste' te blijven mogen de nettobestaansmiddelen van het kind niet meer dan een bepaald maximum bedragen. Met bestaansmiddelen van het kind ten laste wordt bedoeld al zijn of haar inkomsten. Ook ontvangen onderhoudsgelden (zelfs al worden ze aan de andere ouder gestort) en bezoldigingen van studenten behoren tot de bestaansmiddelen. Voor deze categorieën bestaan er wel vrijstellingen tot een bepaald bedrag. 

Online overeenkomsten

U kan uw ouderschapsovereenkomst of scheidingsovereenkomst (inclusief ouderschaps-overeenkomst) online voorbereiden. Het resultaat gebruikt u ter voorbereiding van uw gesprek met uw bemiddelaar of, wanneer geen bemiddeling noodzakelijk is, laat u deze voorbereiding omzetten in een dossier klaar voor de rechtbank.